NDA w copywritingu – czym jest i kiedy się ją podpisuje?

Spis Treści:

Zabezpieczanie poufnych informacji jest aspektem stale podnoszonym przez przedsiębiorców. Dotyczy to zarówno prac badawczo-rozwojowych, jak i agencji marketingowych zatrudniających copywriterów. W jaki sposób zabezpieczane są artykuły pisane przez zleceniobiorców? Umową o zachowaniu poufności! Czym jest NDA w copywritingu i kiedy się ją podpisuje?

Czym jest umowa o zachowaniu poufności (NDA)?

Umowa o zachowaniu poufności (NDA/CDA) jest dokumentem, w którym strony zobowiązują się do wymiany poufnych materiałów, z zastrzeżeniem o zakazie dalszego rozpowszechniania.

Przekazywane informacje nie mogą być podawane osobom trzecim bez zgody zlecającego podmiotu. W przypadku, w którym NDA jest częścią innej umowy, zwana jest klauzulą poufności. Dokument tego rodzaju zastrzegany jest karą za złamanie warunków, czyli wyciek informacji przekazywanych przez przedsiębiorcę.

Umowa NDA z copywriterem

W copywritingu stosowana jest jednostronna umowa o poufności. Zgodnie z tym tylko jedna strona (copywriter) jest zobowiązana. NDA jest najczęściej podpisywana w przypadku pracy nad nową marką, produktem bądź technologią, która nie jest jeszcze dostępna na rynku.

Obecnie umowa o zachowaniu poufności jest standardem w agencjach marketingowych, a także w bezpośredniej współpracy między copywriterem a zleceniodawcą. NDA daje przedsiębiorcy pewność, że przekazywane materiały nie zostaną skradzione, skopiowane bądź udostępnione konkurencji.

NDA w copywritingu – czy należy podpisywać?

Umowa o zachowaniu poufności coraz częściej jest standardową procedurą proponowaną przez przedsiębiorcę. Wobec tego podpisanie NDA może być niezbędne do rozpoczęcia współpracy. Kary pieniężne za złamanie warunków umowy powinny być jednak proporcjonalne do otrzymywanego wynagrodzenia. W przypadku zlecenia za kilkaset złotych sankcja nakładana na copywritera za nieprzestrzeganie postanowień nie może sięgać kilkudziesięciu tysięcy.

Co powinna zawierać umowa NDA?

Umowa o zachowaniu poufności jest do pewnego stopnia zbliżona do innych dokumentów cywilnoprawnych. Zgodnie z tym powinna zawierać takie elementy jak:

  • określenie podmiotów (stron) umowy,
  • przedmiot umowy,
  • zakres ochrony,
  • datę i podpisy obu stron.

Najważniejszym aspektem NDA jest przedmiot umowy, czyli zobowiązanie zleceniobiorcy do zachowania poufności. Informacje poufne są zazwyczaj definiowane na podstawie pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Wobec tego informacje publicznie znane nie będą traktowane jako poufne. Umowa szczegółowo określa dane zastrzeżone oraz działania zabronione przez zleceniodawcę. NDA powinna wskazywać na konkretne informacje objęte poufnością. Copywriter podpisujący dokument ma wówczas pełną świadomość co do swoich zobowiązań, a przedsiębiorca nie obawia się o wyciek danych.

Pobierz wzór umowy o zachowanie poufności!

NDA – wzór

Kary za niedotrzymanie umowy NDA

Nieodłączną częścią umowy o zachowaniu poufności jest kara finansowa za złamanie warunków. Sankcja może być wypłacana przez copywritera w formie odszkodowania uzależnionego od wysokości poniesionej szkody. Drugą formą zobowiązania jest kara umowna, szczegółowo określająca wysokość kary pieniężnej. Coraz częstszą praktyką przedsiębiorców jest różnicowanie sankcji za przekazanie danych konkurencji od zobowiązania za wyciek danych do mediów i innych naruszeń.

NDA – czas trwania

Czas trwania NDA powinien być wcześniej uzgodniony z copywriterem i uwzględniony w umowie. Zachowanie poufności obowiązuje zarówno w czasie współpracy, jak i po jej ustaniu.

NDA nie obowiązuje jednak zawsze. Zachowanie poufności po rozwiązaniu umowy obowiązuje przez minimum rok. Zazwyczaj wynosi jednak od 2 do 3 lat.

Poufność negocjacji według art. 72 Kodeksu cywilnego

Nie każdy przedsiębiorca jest świadomy tego, że wszelkie informacje ujawniane w toku negocjacji są chronione odgórnie z mocy prawa. Zgodnie z art. 72 Kodeksu cywilnego:
Jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, druga strona jest obowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, chyba że strony uzgodniły inaczej.

Pomimo tego przedsiębiorcy decydują się na podpisanie NDA celem zwiększonej ochrony przekazywanych materiałów.

Podsumowanie

  • Umowa o zachowaniu poufności (NDA) zawierana jest w celu zabezpieczenia informacji przekazywanych zleceniobiorcy.
  • Zleceniobiorca zobowiązany NDA nie może przekazywać otrzymanych danych osobom trzecim bez zgody zlecającego podmiotu.
  • NDA powinna określać podmioty i przedmiot umowy, zakres ochrony, datę i podpisy obu stron.
  • Zleceniobiorcy grozi kara pieniężna za złamanie warunków umowy NDA i wyciek danych.
  • NDA obowiązuje w czasie trwania współpracy, a także po jej zakończeniu. Zachowanie poufności po rozwiązaniu umowy określane jest przez przedsiębiorcę.

Oceń artykuł:

Średnia ocena: 0

Jakub Redo

Student psychologii zdrowia z kilkuletnim doświadczeniem w tworzeniu treści. Dobrze się odnajduje w artykułach blogowych, opisach produktów i tekstach nastawionych pod pozycjonowanie. Każdego zlecenia podejmuje się z chęcią odkrycia czegoś nowego i poszerzenia swoich horyzontów myślowych. Prywatnie miłośnik gotowania i treningu siłowego. Pozostaje stale otwarty na nowe doznania – kulinarne i sportowe! Zapalony czytelnik książek psychologicznych i treści związanych z rozwojem osobistym. W pracy korzysta z narzędzi analitycznych, dzięki czemu każdy tekst doprowadza do perfekcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnio na blogu

17.05.2024 Marketing
16.05.2024 Content Marketing
15.05.2024 Korekta & Redakcja
14.05.2024 Porady & Ciekawostki
13.05.2024 Marketing
10.05.2024 Marketing
09.05.2024 Marketing
08.05.2024 Porady & Ciekawostki
07.05.2024 Porady & Ciekawostki

Profesjonalne teksty biznesowe

Darmowa wycena

Zbuduj karierę z Content Writer

Sprawdź oferty pracy

Praktyczny
kurs
copywritingu