Darmowa wycena

Polityka prywatności systemu Content Writer

Dbamy o bezpieczeństwo informacji, jakie nam powierzasz. Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

§1 Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy serwisu WWW, funkcjonującego pod adresem URL: https://system.contentwriter.pl, zwanego „Systemem”.
 2. Operatorem platformy oraz administratorem Twoich danych osobowych jest Bartosz Ciesielski, reprezentujący firmę Content Writer z siedzibą w Poznaniu, os. Stefana Batorego 41A/117, 60-687, wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9721306308, REGON 385411733, zwany dalej „Operatorem”.
 3. Polityka Prywatności odnosi się do osoby korzystającej z Systemu, zwanej dalej „Użytkownikiem”. Użytkownik z Operatorem zwani są razem „Stronami”.
 4. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora: bartosz@contentwriter.pl
 5. Operator jest administratorem danych osobowych Użytkownika.
 6. System wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  a) Założenie dedykowanego konta
  b) Komunikowanie się w związku z realizacją zleconych usług
  c) Wykonywanie czynności kadrowo-płacowych związanych z łączącym Strony stosunkiem pracy
 7. System realizuje funkcje pozyskiwania informacji poprzez dobrowolne przesłanie danych przez Użytkownika, które następnie zostają wprowadzone do Systemu przez Operatora.

§2 Wybrane metody ochrony danych

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

§3 Hosting

 1. Platforma jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwerze Operatora: superhost.pl

§4 Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. Operator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którzy korzystają z danych w celu prawidłowego funkcjonowania Systemu.
 2. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Operatora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Operatora:
  a) dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  b) ich sprostowania,
  c) usunięcia,
  d) ograniczenia przetwarzania,
  e) oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych związanych z prawnie uzasadnionymi interesami Operatora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, będących nadrzędnymi wobec Twoich interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. W przypadku naruszenia danych osobowych przysługuje Ci skarga na Operatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi platformy.
 7. W stosunku do Użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na profilowaniu w niezbędnym celu funkcjonowania Systemu.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że Operator nie przesyła ich poza teren Unii Europejskiej.

§5 Przechowywane informacje

 1. System gromadzi informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe.
 2. System może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Informacje gromadzone w Systemie obejmują imię i nazwisko, płeć, adres e-mail, numer telefonu oraz dane niezbędne do zrealizowania ciążących na Operatorze zobowiązań finansowych i podatkowych (adres zamieszkania, numer PESEL, numer rachunku bankowego).
 4. Dane są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji, np. w celu dokonania zapłaty za treści lub skontaktowania się w przypadku nowych zleceń. Każdorazowo kontekst w czytelny sposób informuje, do czego służą przechowywane dane.

Kontakt

Content Writer - Profesjonalne treści dla Twojej firmy

elements/icons/32x32/tel Created with Sketch. +48 535 690 777
elements/icons/32x32/mail Created with Sketch. kontakt@contentwriter.pl