Darmowa wycena

Regulamin Kursu Pisania Powieści

Ostatnia data aktualizacji: 23.03.2024 r.

Dziękujemy za zainteresowanie kursem pisania powieści (,,Kurs”), które prowadzi Akademia Content Writer. Głównym celem Kursu jest nauka pisania powieści oraz innych dzieł literackich. W tym celu stosujemy zasady, które opisujemy w niniejszym Regulaminie.

§ 1 O nas

 1. Organizatorem Kursu jest Content Writer sp. z o.o. z siedzibą na al. Karola Marcinkowskiego 13/16; 61-827 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS: 0001088645, NIP: 7792567297, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (dalej jako: „Content Writer”).
 2. Dział szkoleniowy Content Writer jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.30/00127/2024.

§ 2 Definicje

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • Kodeks cywilny – ustawa Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Regulamin – niniejszy regulamin Kursu Pisania Powieści.
 • Serwis Internetowy – strona internetowa dostępna pod adresem URL https://contentwriter.pl wraz z jej podstronami.
 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Content Writer na rzecz Kursanta za pośrednictwem Serwisu internetowego zgodnie z Regulaminem.
 • Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu Internetowego.
 • Kursant – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie umów o świadczenie usług, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. niebędąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – zapisana na Kurs.

Kursant i Content Writer zwani są łącznie „Stronami„.

§ 3 Ogólne zasady funkcjonowania Kursu

§ 3.1 Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Aby zapisać się na kurs, Użytkownik klika przycisk „Zapisz się” zamieszczony na dedykowanej podstronie Kurs pisania powieści, która znajduje się w Serwisie Internetowym.
 2. Kliknięcie przycisku „Zapisz się” przekierowuje do strony płatniczej Stripe, gdzie Użytkownik uiszcza zapłatę w wysokości 1,299 PLN brutto, aby zostać Kursantem.
 3. Operator płatniczy Stripe udostępnia możliwość płatności elektronicznej i płatności kartą płatniczą za pomocą karty bankowej, serwisu Przelewy24.pl, BLIK, PayPal oraz innych metod płatności w zależności od regionu, w którym znajduje się Użytkownik.
 4. Po dokonaniu zapłaty Użytkownik otrzymuje potwierdzenie płatności na wskazany wcześniej adres poczty elektronicznej i tym samym zostaje Kursantem, zawierając umowę o świadczenie usług z Content Writer.
 5. Po zapisaniu się na Kurs, Content Writer prześle Kursantowi materiały szkoleniowe oraz instrukcje dotyczące stworzenia pierwszego zadania. Data rozpoczęcia kursu to 26 sierpnia 2024 roku z zastrzeżeniem, że termin może zostać przesunięty przez Content Writer wskutek niedostatecznej liczby uczestników, o czym Content Writer poinformuje kursantów na 4 tygodnie przed planowaną datą rozpoczęcia Kursu. Kursant wyraża zgodę na rozpoczęcie Kursu w nowym terminie wyznaczonym przez Content Writer.

§ 3.2 Realizacja Kursu

 1. Kursant w ramach rozpoczęcia Kursu otrzymuje od Content Writer materiały dydaktyczne oraz zestaw praktycznych zadań do zrealizowania, które pomagają w budowie warsztatu pisarskiego.
 2. By ukończyć Kurs i otrzymać certyfikat, Kursant jest zobowiązany do zrealizowania całego programu Kursu.
 3. Kursant ma 6 miesięcy na ukończenie wszystkich zadań, liczone od momentu rozpoczęcia Kursu.

§ 3.3 Ukończenie Kursu i wystawienie certyfikatu

 1. Zrealizowanie wyznaczonych zadań jest tożsame z Ukończeniem Kursu i wygaśnięciem wszelkich istniejących zobowiązań między Stronami.
 2. Ukończenie Kursu uprawnia Kursanta do uzyskania imiennego certyfikatu potwierdzającego kompetencje nabyte w trakcie Kursu.
 3. Content Writer przesyła certyfikat i udziela Kursantowi nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z certyfikatu w celach wizerunkowych, na przykład w związku z poszukiwaniem pracy lub budową portfolio.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Content Writer. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy wskazane w polityce prywatności, która jest publicznie dostępna w Serwisie Internetowym.
 2. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim warunki i zasady przetwarzania danych osobowych, włączając w to podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

§ 5 Kontakt z Content Writer

Podstawową formą bieżącej komunikacji na odległość między Stronami jest poczta elektroniczna: szkolenia@contentwriter.pl oraz indywidualny e-mail opiekuna Kursu, który jest przydzielony w momencie rozpoczęcia Kursu.

§ 6 Reklamacje dotyczące Praktyk

 1. Kursant może złożyć reklamacje związane z Kursem drogą poczty elektronicznej (e-mailowo) na adres: szkolenia@contentwriter.pl.
 2. Content Writer zaleca uwzględnienie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Kursanta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację, co przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Content Writer.
 3. Wymogi podane w punkcie poprzednim mają formę zalecenia i nie ingerują w skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Usługodawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 5 dni roboczych.

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Content Writer nie ponosi wobec Kursanta odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wszelkich błędów i awarii technicznych niezależnych od Content Writer.
 2. Content Writer nie ponosi wobec Kursanta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Content Writer.
 3. Content Writer ponosi wobec Kursanta odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, będące wynikiem umyślnego działania Content Writer, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 4. Content Writer ponosi odpowiedzialność wobec Kursanta, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych przez Kursanta opłat za okres ostatniego roku.

§ 8 Klauzula o poufności

 1. Kurs transkrypcji jest przeznaczony wyłącznie dla Kursantów, dlatego zawiera „Informacje Poufne” czyli nieujawnione do wiadomości publicznej informacje technologiczne, organizacyjne, merytoryczne oraz pozostałe informacje związane z przebiegiem i strukturą Kursu.
 2. Kursant jest zobowiązany nie ujawniać, kopiować lub rozpowszechniać Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom trzecim ani nie wykorzystywać ich do celów innych niż edukacyjne, a także jest zobowiązany do przedsięwzięcia wszelkich środków uniemożliwiających ujawnienie Informacji Poufnych.
 3. Wszelkie materiały zawierające Informacje Poufne przekazane przez Content Writer, w tym między innymi materiały edukacyjne („Materiały”), stanowią i pozostaną własnością Content Writer i nie mogą być kopiowane w całości ani w części bez wyraźnej, pisemnej zgody Content Writer. Wszelkie kopie Materiałów pozostają własnością Content Writer.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Kursant nie może odstąpić od umowy na podstawie przepisu art. 27 § 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, w związku z zastosowaniem przepisu art. 38 § 1 pkt 13) ww. ustawy do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym. Zamawiający w tym przypadku oświadcza, że Content Writer rozpoczął Kurs za wyraźną i uprzednią jego zgodą.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie: przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy polskiego prawa.
 3. Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle przebiegu Kursu w sposób ugodowy. Jeśli jednak spór będzie wymagać jurysdykcji prawnej, Kursant może wytoczyć sprawę w dowolnym sądzie znajdującym się w Polsce.

Kontakt

Content Writer - Profesjonalne treści dla Twojej firmy

elements/icons/32x32/tel Created with Sketch. +48 535 690 777
elements/icons/32x32/mail Created with Sketch. kontakt@contentwriter.pl