Darmowa wycena

Regulamin współpracy

W niniejszym regulaminie (Regulamin) przedstawiamy szczegółowe warunki korzystania z usług firmy Content Writer.

Najważniejsze informacje

 • Przygotujemy i prześlemy treści według uzgodnionych wytycznych. Prosimy, aby przesłane informacje były kompletne i wystarczające, abyśmy mogli w pełni sprostać Państwa oczekiwaniom.
 • Drobne modyfikacje (np. zmiana stylistyki czy układu tekstu) wykonujemy bez dodatkowych opłat. Prosimy tylko o przesłanie takiej informacji w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu treści. Większe zmiany, takie jak rozbudowa tekstu, są odpłatne.
 • Po wykonaniu zlecenia wystawimy fakturę VAT. Po jej opłaceniu przekazujemy majątkowe prawa autorskie, które umożliwiają wykorzystanie tekstu.

§ 1 O firmie

Firma Content Writer (Content Writer) jest przedsiębiorstwem wpisanym do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9721306308, REGON 385411733, z siedzibą w Polsce, w Poznaniu (60-687), na os. Batorego 41A/117, reprezentowanym przez właściciela Bartosza Ciesielskiego.

§ 2 Zawarcie Umowy

 1. Umowa” jest wzajemnym porozumieniem o współpracy, zawartym między Content Writer a jego klientem (Zamawiającym). Na postanowienia Umowy składają się zapisy niniejszego Regulaminu oraz dodatkowe ustalenia między Stronami (Wytyczne).
 2. Przedmiotem Umowy jest stworzenie przez Content Writer unikalnych dzieł według Wytycznych określonych przez Zamawiającego drogą e-mailową, w dalszej części Umowy zwanych „Utworami”, a także przeniesienie przez Content Writer na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do Utworów.
 3. Wytyczne, w tym długość Utworów, termin realizacji oraz wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, będą każdorazowo ustalane drogą mailową.
 4. Zamawiający zleca wykonanie Przedmiotu Umowy poprzez oświadczenie woli w formie dokumentowej. W następstwie Content Writer przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W tym momencie dochodzi do Zawarcia Umowy.

§ 3 Prawa Autorskie

 1. Content Writer oświadcza, że będzie posiadał autorskie prawa majątkowe do wykonanych Utworów.
 2. Content Writer przenosi na Zamawiającego, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym zakresie, autorskie prawa majątkowe do Utworów w zakresie rozporządzania nimi i korzystania z nich przez czas nieokreślony na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również prawo do modyfikacji Utworów we własnym zakresie.
 3. Autorskie prawa majątkowe do Utworów przechodzą na Zamawiającego z dniem zapłaty wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot Umowy.
 4. Zamawiający ma prawo rozpowszechniać Utwory w dowolny sposób bez uwidaczniania danych Content Writer, na co Content Writer wyraża zgodę.

§ 4 Zasady Współpracy

§ 4.1 Wytyczne do Utworów

 1. Dla zapewnienia prawidłowego wykonania zlecenia, Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Content Writer wszelkich potrzebnych informacji i materiałów dotyczących jego działalności, folderów, opisów, zdjęć produktów i innych potrzebnych materiałów.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia kontaktu z ekspertami i pracownikami Zamawiającego w celu realizacji zadań wynikających z niniejszej Umowy.
 3. Przy wykonywaniu Umowy Content Writer zobowiązuje się stosować do wskazówek oraz sugestii Zamawiającego, a także udzielać Zamawiającemu stosownych wyjaśnień w trakcie realizacji Umowy.
 4. Content Writer oświadcza, że rzeczywista długość Utworów może różnić się +/- 5% w stosunku do długości ustalonej przez Strony.

§ 4.2 Dostarczenie Utworów

 1. Content Writer zobowiązuje się dostarczyć opracowane Utwory za pośrednictwem adresu e-mail: projekty@contentwriter.pl na wcześniej wskazany adres e-mail Zamawiającego.
 2. Zamawiający w przeciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu Utworów prześle zastrzeżenia do Utworów wskazując konkretne wady. Content Writer wdroży stosowne poprawki w terminie 3 dni roboczych, a w przypadku bezzasadności uwag odniesie się do nich drogą elektroniczną. Po wdrożeniu poprawek bądź po odniesieniu się do uwag przez Content Writer, Zamawiający zgodnie z art. 643 K.C. zobowiązany jest odebrać Utwory, które Content Writer dostarczył.
 3. Brak zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie oznacza przyjęcie Utworów bez zastrzeżeń. Tożsamy skutek wywołuje niesprecyzowanie wad przez Zamawiającego.

§ 4.3 Modyfikacja Utworów

 1. Jednocześnie w powyższym terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu Utworów Zamawiający ma nieodpłatne prawo jednorazowo wyznaczyć Content Writer zakres modyfikacji w Utworach drogą elektroniczną.
 2. Zakres modyfikacji obejmuje skrócenie Utworów, zmianę stylistyczną Utworu oraz sprostowanie zawartych informacji.
 3. Content Writer zobowiązuje się wdrożyć modyfikacje do Utworów w terminie ustalonym przez Strony i ponownie dostarczyć Utwory Zamawiającemu.
 4. Skrócenie długości Utworów wskutek modyfikacji nie wpływa na koszt Utworów ustalony przez Strony.
 5. Rozbudowa Utworów oraz każde kolejne modyfikacje są wykonywane przez Content Writer odpłatnie według osobnych ustaleń zawartych między Stronami drogą elektroniczną.

§ 5 Rozliczenia

 1. Content Writer otrzyma wynagrodzenie od Zamawiającego na podstawie wystawionej faktury VAT na ustaloną kwotę.
 2. Po dostarczeniu Utworów Content Writer wystawi fakturę VAT i dostarczy ją drogą elektroniczną z adresu e-mail: faktury@contentwriter.pl na wcześniej wskazany adres e-mail Zamawiającego, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 3. Wniesienie zastrzeżeń do Utworów nie hamuje konieczności rozliczenia się za Utwory.
 4. Zamawiający zobowiązuje się terminowo uiścić należności, wykonując przelew bankowy na rachunek Content Writer o numerze: 53 1140 2004 0000 3102 7969 3137 w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT.

§ 6 Klauzula Poufności

 1. Wszelkie informacje i materiały udostępnione Content Writer przez Zamawiającego lub stworzone w toku wykonywania niniejszej Umowy (z wyjątkiem przeznaczonych do rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu), traktowane są jako objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Zamawiającego i nie będą wykorzystywane przez Content Writer inaczej niż dla potrzeb wykonania niniejszej Umowy.
 2. Content Writer zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania i struktury przedsiębiorstwa Zamawiającego, które poznał w trakcie przygotowań do zawierania niniejszej umowy oraz w ramach jej wykonywania.
 3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień niniejszej Umowy.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Content Writer jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu informacje o przetwarzaniu danych osobowych, zwane dalej „Polityką Prywatności”, w której Autor szczegółowo określa wybrane metody ochrony danych Zamawiającego, a także prawa i informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych Zamawiającego.
 2. Polityka prywatności znajduje się na stronie https://contentwriter.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją przedmiotu Umowy według zasad opisanych w Polityce Prywatności.

§ 8 Postanowienia Końcowe

 1. Z uwagi na indywidualny charakter Utworu, zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta, Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
 2. Strony zobowiązują się dążyć do prowadzenia uczciwej współpracy, zgodnej z dobrymi praktykami handlowymi i opartej na wzajemnym zaufaniu. Content Writer deklaruje, że przedmiot Umowy wykonuje indywidualnie, zgodnie z posiadaną wiedzą, możliwościami oraz z zachowaniem należytej staranności. Zamawiający jest w pełni świadomy, że narzędzia automatycznie oceniające i stwierdzające: a) naruszenie praw autorskich, b) stopień czytelności tekstu, c) stopień dostosowania tekstu pod SEO, d) podobieństwo do treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, mogą skutkować wynikami fałszywie dodatnimi, które w żadnym wypadku nie mogą służyć do oceny jakości usług realizowanych przez Content Writer.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie zapisy niniejszego Regulaminu, przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.), przepisy Kodeksu Cywilnego oraz pozostałe przepisy polskiego prawa.
 4. Wszelkie zmiany treści Umowy i jej uzupełnienia powinny być wprowadzone w formie dokumentowej jako aneks do Umowy pod rygorem nieważności.
 5. Strony zaświadczają, że będą dążyć do ugodowego rozwiązania wszelkich ewentualnych sporów powstałych w trakcie Umowy. W przypadku braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia.

Kontakt

Content Writer - Profesjonalne treści dla Twojej firmy

elements/icons/32x32/tel Created with Sketch. +48 535 690 777
elements/icons/32x32/mail Created with Sketch. kontakt@contentwriter.pl