Darmowa wycena

Regulamin współpracy

W niniejszym regulaminie („Regulamin„) przedstawiamy szczegółowe warunki korzystania z usług firmy Content Writer.

Najważniejsze informacje

 • Przygotujemy i prześlemy treści według uzgodnionych wytycznych. Prosimy, aby przesłane informacje były kompletne i wystarczające, abyśmy mogli w pełni sprostać Państwa oczekiwaniom.
 • Drobne modyfikacje (np. zmiana stylistyki czy układu tekstu) wykonujemy bez dodatkowych opłat. Prosimy tylko o przesłanie takiej informacji w ciągu 3 dni po otrzymaniu treści. Większe zmiany, takie jak rozbudowa tekstu, są odpłatne.
 • Po wykonaniu zlecenia wystawimy fakturę VAT. Po jej opłaceniu przekazujemy majątkowe prawa autorskie, które umożliwiają wykorzystanie tekstu.

§ 1 O firmie

Firma Content Writer („Content Writer„) jest przedsiębiorstwem wpisanym do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9721306308, REGON 385411733, z siedzibą w Polsce, w Poznaniu (60-687), na os. Batorego 41A/117, reprezentowanym przez właściciela Bartosza Ciesielskiego.

§ 2 Zawarcie Umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest stworzenie przez Content Writer unikalnych dzieł według wytycznych określonych przez Zamawiającego drogą e-mailową, w dalszej części Umowy zwanych „Utworami”, a także przeniesienie przez Autora na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów.
 2. Długość Utworów, termin realizacji oraz wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, będą każdorazowo ustalane drogą mailową.
 3. Do zawarcia umowy dochodzi wskutek potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego.

§ 3 Prawa Autorskie

 1. Autor oświadcza, że będzie posiadał autorskie prawa majątkowe do wykonanych Utworów.
 2. Autor przenosi na Zamawiającego, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym zakresie, autorskie prawa majątkowe do Utworów w zakresie rozporządzania nimi i korzystania z nich przez czas nieokreślony na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również prawo do modyfikacji Utworów we własnym zakresie.
 3. Autorskie prawa majątkowe do Utworów przechodzą na Zamawiającego z dniem zapłaty wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot zlecenia.
 4. Zamawiający ma prawo rozpowszechniać Utwory w dowolny sposób bez uwidaczniania danych Autora, na co Autor wyraża zgodę.

§ 4 Zasady Współpracy

§ 4.1 Wytyczne do Utworów

 1. Dla zapewnienia prawidłowego wykonania zlecenia, Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Autorowi wszelkich potrzebnych informacji i materiałów dotyczących jego działalności, folderów, opisów, zdjęć produktów i innych potrzebnych materiałów.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia kontaktu z ekspertami i pracownikami Zamawiającego w celu realizacji zadań wynikających z niniejszej Umowy.
 3. Przy wykonywaniu Umowy Autor zobowiązuje się stosować do wskazówek oraz sugestii Zamawiającego, a także udzielać mu stosownych wyjaśnień w trakcie realizacji Umowy.
 4. Autor oświadcza, że rzeczywista długość Utworów może różnić się +/- 5% w stosunku do długości ustalonej przez Strony.

§ 4.2 Dostarczenie Utworów

 1. Autor zobowiązuje się dostarczyć opracowane Utwory za pośrednictwem adresu e-mail: projekty@contentwriter.pl na wcześniej wskazany adres e-mail Zamawiającego.
 2. Zamawiający w przeciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu Utworów prześle zastrzeżenia do Utworów wskazując konkretne wady. Autor wdroży stosowne poprawki w terminie 3 dni roboczych, a w przypadku bezzasadności uwag odniesie się do nich drogą elektroniczną. Po wdrożeniu poprawek bądź po odniesieniu się do uwag przez Autora, Zamawiający zgodnie z art. 643 K.C. zobowiązany jest odebrać Utwory, które Autor dostarczył.
 3. Brak zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie oznacza przyjęcie Utworów bez zastrzeżeń. Tożsamy skutek wywołuje niesprecyzowanie wad przez Zamawiającego.

§ 4.3 Modyfikacja Utworów

 1. Jednocześnie w powyższym terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu Utworów Zamawiający ma nieodpłatne prawo jednorazowo wyznaczyć Autorowi zakres modyfikacji w Utworach drogą elektroniczną.
 2. Zakres modyfikacji obejmuje skrócenie Utworów, zmianę stylistyczną Utworu oraz sprostowanie zawartych informacji.
 3. Autor zobowiązuje się wdrożyć modyfikacje do Utworów w terminie ustalonym przez Strony i ponownie dostarczyć Utwory Zamawiającemu.
 4. Skrócenie długości Utworów wskutek modyfikacji nie wpływa na koszt Utworów ustalony przez Strony.
 5. Rozbudowa Utworów oraz każde kolejne modyfikacje są wykonywane przez Autora odpłatnie według osobnych ustaleń zawartych między Stronami drogą elektroniczną.

§ 5 Rozliczenia

 1. Autor otrzyma wynagrodzenie od Zamawiającego na podstawie wystawionej faktury VAT na ustaloną kwotę.
 2. Po dostarczeniu Utworów Autor wystawi fakturę VAT i dostarczy ją drogą elektroniczną z adresu e-mail: faktury@contentwriter.pl na wcześniej wskazany adres e-mail Zamawiającego, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 3. Wniesienie zastrzeżeń do Utworów nie hamuje konieczności rozliczenia się za Utwory.
 4. Zamawiający zobowiązuje się terminowo uiścić należności, wykonując przelew bankowy na rachunek Autora o numerze: 53 1140 2004 0000 3102 7969 3137 w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT.

§ 6 Klauzula Poufności

 1. Wszelkie informacje i materiały udostępnione Autorowi przez Zamawiającego lub stworzone w toku wykonywania niniejszej Umowy (z wyjątkiem przeznaczonych do rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu), traktowane są jako objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Zamawiającego i nie będą wykorzystywane przez Autora inaczej niż dla potrzeb wykonania niniejszej Umowy.
 2. Autor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania i struktury przedsiębiorstwa Zamawiającego, które poznał w trakcie przygotowań do zawierania niniejszej umowy oraz w ramach jej wykonywania.
 3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień niniejszej Umowy.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Autor jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu informacje o przetwarzaniu danych osobowych, zwane dalej „Polityką Prywatności”, w której Autor szczegółowo określa wybrane metody ochrony danych Zamawiającego, a także prawa i informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych Zamawiającego.
 2. Polityka prywatności znajduje się na stronie https://contentwriter.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją przedmiotu Umowy według zasad opisanych w Polityce Prywatności.

§ 8 Postanowienia Końcowe

 1. Z uwagi na indywidualny charakter Utworu, zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta, Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.), przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin serwisu internetowego Content Writer.
 3. Wszelkie zmiany treści Umowy i jej uzupełnienia powinny być wprowadzone w formie dokumentowej jako aneks do niniejszej Umowy pod rygorem nieważności.
 4. Strony zaświadczają, że będą dążyć do ugodowego rozwiązania wszelkich ewentualnych sporów powstałych w trakcie Umowy. W przypadku braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia.
 5. Umowę jednomyślnie podpisano przez Strony za pomocą podpisu elektronicznego.

Kontakt

Content Writer - Profesjonalne treści dla Twojej firmy

elements/icons/32x32/tel Created with Sketch. +48 535 690 777
elements/icons/32x32/mail Created with Sketch. kontakt@contentwriter.pl