Darmowa wycena

Polityka prywatności Content Writer

Ostatnia data aktualizacji: 1 marca 2024 r.

Wstęp

 1. Content Writer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: aleje Karola Marcinkowskiego 13/16; 61-827 Poznań, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001088645, NIP: 7792567297, REGON: 527809297 (dalej: Content Writer) posługuje się mechanizmami zabezpieczeń, by chronić dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Content Writer z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).
 3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przyjęte przez Content Writer. W Polityce uregulowano:
  a) rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Content Writer,
  b) sposób wykorzystania danych osobowych,
  c) prawa osób, których dane są przetwarzane przez Content Writer,
  d) kategorie podmiotów, którym dane osobowe są udostępniane,
  e) środki ochrony, mechanizmy zabezpieczeń i bezpieczeństwa danych osobowych,
  f) sposób kontaktu w sprawie realizacji praw osób, których dane są przetwarzane przez Content Writer,
  g) stosowane przez Content Writer środków i metod ochrony danych osobowych,
  h) informacje dotyczące plików cookies.

I. Podstawowe pojęcia

 1. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 2. przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 3. naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 4. Klient – podmiot, na rzecz którego Content Writer świadczy usługi prawne.

II. Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych

 1. Administratorem danych osobowych jest Content Writer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: aleje Karola Marcinkowskiego 13/16; 61-827 Poznań, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001088645, NIP: 7792567297, REGON: 527809297.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Bartosz Ciesielski, adres do korespondencji: aleje Karola Marcinkowskiego 13/16; 61-827 Poznań (inspektorat@contentwriter.pl), który nadzoruje przestrzeganie zasad przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych w Content Writer.

III. Zasady zbierania danych osobowych

 1. Content Writer, jako podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach świadczenia usług w szczególności copywritingu (usługi pisarskie świadczone drogą elektroniczną), uzyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od swoich Klientów. W przypadku, gdy dane osobowe, w szczególności służbowe dane kontaktowe, nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą, mogły być one przekazane przez reprezentowany podmiot bądź pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry (np. Krajowy Rejestr Sądowy).
 2. Content Writer uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:
  a) informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/ korespondencyjny/prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
  b) służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji);
  c) potrzebnych do wystawienia faktury VAT (takich jak NIP, REGON);
  d) dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły i komentarze).

IV. Sposób przetwarzania danych osobowych

 1. Content Writer zapewnia bezpieczeństwo nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
 2. Content Writer ma wypracowane mechanizmy zabezpieczeń w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.
 3. Content Writer zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
 4. Content Writer przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba, że przepisy prawa zobowiązują do dłuższego przechowywania określonego rodzaju danych osobowych.
 5. Content Writer podejmie kroki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Content Writer oświadcza, że:
  a) przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
  b) zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  c) przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
  d) przetwarza dane osobowe adekwatnie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 7. Dostęp do danych osobowych posiada: Content Writer, jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez Content Writer.
 8. Content Writer prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, zgodnie z przepisami prawa i stosując analogiczne mechanizmy ich zabezpieczeń co Content Writer.
 9. Content Writer oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 10. Gromadzone przez Content Writer dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:
  a) świadczenia usług lub wykonywania umów, administrowanie nimi i informowanie o nich przez Content Writer; w przypadku przetwarzania danych osobowych osoby, na której żądanie podjęto czynności zmierzające do zawarcia przez nią umowy z Content Writer lub wykonania zawartej z nią umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w razie pozyskiwania danych osobowych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Content Writer przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania takiej umowy;
  b) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Content Writer, które wynikają np. z przepisów dotyczących rachunkowości oraz podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  c) prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej; w przypadku kierowania do Content Writer za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi przez Content Writer lub inną zawartą z Content Writer umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której korespondencja dotyczy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Content Writer (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  d) prowadzenia kontaktów telefonicznych; w przypadku kontaktowania się z Content Writer drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z usługami świadczonymi przez Content Writer lub inną zawartą z Content Writer umową, Content Writer może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt telefoniczny, co stanowi prawnie uzasadniony interes Content Writer (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  e) zbierania danych osobowych w związku z działalnością Content Writer: w związku z prowadzoną działalnością Content Writer może pozyskiwać dane osobowe także w innych celach np. zawieranie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, co w każdym przypadku będzie oparte o prawnie uzasadnionym interesie Content Writer (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  f) szacowania ryzyka i udoskonalanie działalności Content Writer (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzania komunikacją, analizowania i ulepszania świadczonych przez nią usług), co stanowi prawnie uzasadniony interes Content Writer (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  g) oszacowania zainteresowania zatrudnieniem i kontaktu w sprawie możliwości zatrudnienia w Content Writer, co stanowi prawnie uzasadniony interes Content Writer (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  h) rekrutacji: w celu wykonania obowiązków prawnych związanych z procesem rekrutacji (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); w celu przeprowadzenia rekrutacji i zawarcia umowy z kandydatem na jego żądanie (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W ramach procesów rekrutacyjnych Content Writer oczekuje przekazywania danych osobowych (CV lub życiorys) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa. Jeśli kandydat poda także inne dane, niewymagane przez Content Writer w ogłoszeniu rekrutacyjnym, uznaje się, że wyraził zgodę na ich przetwarzanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przy czym taką zgodę kandydat może wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględnione w procesie rekrutacyjnym;
  i) zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Content Writer, co stanowi prawnie uzasadniony interes Content Writer w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  j) zapewnienia zgodności przetwarzania z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami Content Writer w tym zakresie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Content Writer w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa powyżej. Dane osobowe będą przechowywane przez Content Writer przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, jednak nie dłużej niż jest to nakazane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

V. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

 1. Content Writer nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Content Writer może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu. Zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Content Writer wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu Content Writer.

VI. Prawa osób, których dane przetwarza Content Writer

 1. W granicach przepisów prawa każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności jako formy kontroli przetwarzania przez Content Writer swoich danych osobowych, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
 2. W granicach przepisów prawa każda osoba ma również prawo dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji przetwarzanych przez Content Writer swoich danych osobowych.
 3. W granicach przepisów prawa każda osoba ma również prawo żądania usunięcia przetwarzanych przez Content Writer swoich danych osobowych.
 4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, to osoba wyrażająca zgodę ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie tego w dowolny sposób Content Writer. W takich sytuacjach Content Writer zastosuję decyzję w stosunku do przyszłych aktywności, co oznacza, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem zgody.
 5. Każda osoba ma prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od Content Writer ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 6. Z przyczyn związanych z szczególną sytuacją oraz w granicach przepisów prawa każda osoba ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Content Writer opartego na realizacji jej uzasadnionego prawnie interesu.
 7. W granicach przepisów prawa każda osoba ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe Państwa dotyczące, które dostarczyła Content Writer, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Content Writer. Content Writer wykona takowe polecenie jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które Content Writer przetwarza na podstawie zawartej z umowy lub na podstawie zgody.
 8. Realizacja powyższych praw może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: inspektorat@contentwriter.pl.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Content Writer Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mogą Państwo skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące

 1. Korzystanie ze strony internetowej www.contentwriter.pl nie wiąże się z koniecznością zalogowania, założenia konta czy podania swoich danych. Strona internetowa www.contentwriter.pl hostowana jest za pomocą firmy hostingowej Cyberfolks.
 2. Content Writer, jej dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej www.contentwriter.pl. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej.
 3. Cookies zawierają niewiele informacji i są ściągane do Państwa komputera lub na inne urządzenie przez serwer obsługujący stronę www.contentwriter.pl. Stosowana przez Państwo przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do strony www.contentwriter.pl za każdym razem, kiedy Państwo z niej korzystacie, dzięki czemu serwer rozpoznaje Państwa i pamięta na przykład Państwa preferencje (odwiedziny lub poprzednie działania).
 4. Cookies mogą jednak pobierać dotyczące Państwa informacje (np. o języku, kraju i uprzednio oglądanych stronach) przy każdych odwiedzinach strony www.contentwriter.pl. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org.
 5. Content Writer wykorzystuje cookies wyłącznie do badania funkcjonalności strony www.contentwriter.pl. Informacje te Content Writer przechowuje przez okres do 5 lat. Informacje te nie mogą być powiązane z żadnymi osobami fizycznymi.
 6. Strona internetowa www.contentwriter.pl stosuje dwa rodzaje plików cookies: „stałe” (persistent cookies) oraz „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Natomiast „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Korzystając ze strony www.contentwriter.pl zgadzają się Państwo na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Mogą Państwo jednak zawsze kontrolować zainstalowane cookies. Jednak usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania ze strony www.contentwriter.pl, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne.
 8. Powyższa kontrola odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem: www.aboutcookies.org.
 9. W celu monitorowania strony internetowej www.contentwriter.pl Content Writer może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki, który można pobrać ze strony: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Usługa ta bazuje na ciasteczkach w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji związanych z preferencjami użytkownika, gromadzonymi przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować informacje, wynikłe z plików cookies, za pomocą narzędzia: www.google.com/ads/preferences.
 10. Dla wygody i w celu zapewnienia Państwu dodatkowych informacji, strona internetowej www.contentwriter.pl zawiera łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Content Writer np. Facebook, Twitter lub LinkedIn. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Content Writer zachęca do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na serwisie, a które nie są własnością Content Writer ani nie podlegają jej kontroli, Content Writer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Państwa z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.
 11. Content Writer korzysta z piksela Facebooka. Polega to na tym, że serwis Facebook wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem. Content Writer nie przekazuje dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje również na wykorzystaniu plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

VIII. Zmiany i aktualizacje Polityki

 1. Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Content Writer dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w Content Writer.
 2. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na stronie internetowej Content Writer. U góry strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

IX. Kontakt

Mogą Państwo w dowolnym czasie skontaktować się z Content Writer lub Inspektorem Ochrony Danych (inspektorat@contentwriter.pl) w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Content Writer wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać Państwa dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat Polityki.

Kontakt

Content Writer - Profesjonalne treści dla Twojej firmy

elements/icons/32x32/tel Created with Sketch. +48 535 690 777
elements/icons/32x32/mail Created with Sketch. kontakt@contentwriter.pl