Darmowa wycena

Regulamin strony internetowej www.contentwriter.pl

Ostatnia data aktualizacji: 23 marca 2024 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Strona Internetowa dostępna pod adresem internetowym www.contentwriter.pl prowadzona jest przez spółkę Content Writer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: aleje Karola Marcinkowskiego 13/16; 61-827 Poznań, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001088645, NIP: 7792567297, REGON: 527809297, kapitał zakładowy: 50000,00 PLN, adres e-mail: kontakt@contentwriter.pl (dalej: Content Writer).
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Strony Internetowej. Dla uczestników Akademii Content Writer przeznaczono osobny regulamin szkoleń, który opisuje warunki i zasady udziału w kursach organizowanych przez Content Writer.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Content Writer. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora Strony Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej, w tym dokonywanie zamówień jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej Zamawiającego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Content Writer).

II. Definicje:

 • Darmowa Wycena – interaktywny formularz dostępny w Stronie Internetowej umożliwiający darmową wycenę Zamówienia, w szczególności poprzez określenie parametrów Usługi Elektronicznej;
 • Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej polskiej;
 • Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Content Writer za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Zamawiającym automatyczne otrzymywanie od Content Writer cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Usługach Elektronicznych, nowościach i promocjach w Stronie Internetowej;
 • Regulamin – niniejszy regulamin Strony Internetowej;
 • Strona Internetowa – strona internetowa Content Writer dostępna pod adresem internetowym: www.contentwriter.pl;
 • Usługa Elektroniczna – usługa copywritingu (usługa pisarska świadczona drogą elektroniczną) świadczona przez Content Writer na rzecz Zamawiającego za pośrednictwem Strony Internetowej, w szczególności;
  – artykuły blogowe – fachowe treści przeznaczone na stronę blogową;
  – artykuły eksperckie – specjalistyczne treści na stronę internetową;
  – teksty SEO – teksty pozycjonujące, które mają na celu zwiększenie widoczności strony internetowej;
  – teksty na stronę WWW – pozostałe treści przeznaczone na stronę internetową;
  – treści sprzedażowe – atrakcyjne opisy marketingowe na portale aukcyjne oraz social media;
  – teksty reklamowe – treści do kampanii reklamowych;
  – teksty zapleczowe – treści przeznaczone na stronę zapleczową;
  – tłumaczenia językowe – przekład treści na język obcy;
  – ghostwriting – teksty pisane bez końcowego podpisu autora;
  – opisy produktów – treści opisujące asortyment w sklepie internetowym;
  – opisy kategorii – teksty opisujące grupy produktowe w sklepie internetowym;
  – wprowadzanie produktów – dodawanie zdjęć i opisów wraz z optymalizacją na stronę internetową;
  – korekta opisów – poprawa istniejących treści na stronie internetowej.
 • Zamawiający – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;
 • Zamówienie – przesłanie przez Zamawiającego za pomocą Darmowej Wyceny parametrów usługi i zmierzające do wykonania Usługi Elektronicznej przez Content Writer.

III. Usługi na Stronie Internetowej

 1. Na Stronie Internetowej dostępne są następujące usługi: Darmowa Wycena, Usługa Elektroniczna oraz Newsletter.
 2. Darmowa Wycena – korzystanie z Darmowej Wyceny rozpoczyna się z momentem kliknięcia checkbox’u na Stronie Internetowej. Darmowa Wycena następuje po wykonaniu przez Zamawiającego łącznie kolejnych kroków – wskazaniu treści, rodzaju treści, ilości treści, zakresu publikacji treści, języka treści, zagadnień treści, adresu strony internetowej Zamawiającego (jeśli posiada), dodatkowych informacji (jeśli dotyczy), załącznika (jeśli dotyczy) – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Internetowej). W Darmowej Wycenie niezbędne jest podanie przez Zamawiającego następujących danych dotyczących Zamawiającego: imię, nr telefonu, adres e-mail, nazwa firmy (jeśli dotyczy). Darmowa Wycena świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Darmowej Wyceny za pośrednictwem Strony Internetowej albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Darmowej Wyceny przez Zamawiającego.
 3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a na Stronie Internetowej – z chwilą podania adresu e-mail Zamawiający zostaje zapisany na Newsletter. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Zamawiający ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez kliknięcie linku zamieszczonego w stopce wiadomości e-mailowej lub wysłanie stosownego żądania do Content Writer, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@contentwriter.pl.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Content Writer: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) skonfigurowana poczta elektroniczna, której adres został zgłoszony do Strony Internetowej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej lub Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej oraz włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies i obsługi Javascript.
 5. Zamawiający obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Content Writer oraz osób trzecich. Zamawiający obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zamawiającego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IV. Warunki zawarcia i rozwiązania umowy Usługi Elektronicznej

 1. Content Writer i Zamawiający zawierają umowę o Usługę Elektroniczną na czas nieokreślony, która określa ramowe warunki współpracy (dalej: „Umowa Ramowa”). Warunki konkretnej Usługi Elektronicznej są ustalane wspólnie na podstawie Umowy Ramowej.
 2. Umowa Ramowa może zostać rozwiązana za pisemnym porozumieniem stron – w każdym czasie.
 3. Zamawiający może odstąpić od Umowy Ramowej przed wykonaniem Usługi Elektronicznej, pod warunkiem zapłaty wynagrodzenia.
 4. Zamawiający będący konsumentem nie może odstąpić od Umowy Ramowej na podstawie przepisu art. 27 § 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, w związku z zastosowaniem przepisu art. 38 § 1 pkt 13) ww. ustawy do Umowy Ramowej. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym. Zamawiający w tym przypadku oświadcza, że Content Writer rozpoczął Umowę Ramową za wyraźną i uprzednią jego zgodą. Zamawiający został poinformowany przed rozpoczęciem Umowy Ramowej, że po wykonaniu Usługi Elektronicznej utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.

V. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług na Stronie Internetowej oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Strony Internetowej (z wyłączeniem procedury reklamacji Usługi Elektronicznej) Zamawiający może składać na przykład:
  a) pisemnie na adres: aleje Karola Marcinkowskiego 13/16; 61-827 Poznań;
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@contentwriter.pl.
 2. Zaleca się podanie przez Zamawiającego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Zamawiającego; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Content Writer. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Content Writer następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

VI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Zamawiającego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); oraz (2) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

VII. Postanowienia końcowe

 1. Content Writer zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów zawierania umów, świadczonych usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Zamawiającego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 [1] Kodeksu cywilnego, to jest Zamawiający został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Zamawiający będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Zamawiających będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Kontakt

Content Writer - Profesjonalne treści dla Twojej firmy

elements/icons/32x32/tel Created with Sketch. +48 535 690 777
elements/icons/32x32/mail Created with Sketch. kontakt@contentwriter.pl