Darmowa wycena

Regulamin serwisu internetowego Content Writer

Niniejszy Regulamin na podst. art. 8. ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. określa warunki korzystania z serwisu internetowego contentwriter.pl, zwanego dalej ,,Portalem”. Niniejsze zapisy, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Portalu, regulują w szczególności warunki udostępniania Portalu oraz kwestie naszej odpowiedzialności.

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Portal funkcjonuje na podstawie zasad poniższego Regulaminu.
 2. Właścicielem Portalu jest przedsiębiorstwo ContentWriter z siedzibą na os. Batorego 41A/117, 60-687 Poznań, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9721306308, REGON 385411733, zwany jako ,,Content Writer” w dalszej części Regulaminu.
 3. Portal prezentuje usługi pisarskie świadczone drogą elektroniczną przez Content Writer, zwane dalej ,,Usługami”.
 4. Aby móc skorzystać z Usług, wymagany jest (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) skonfigurowana poczta elektroniczna, której adres został zgłoszony do Portalu; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej lub Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej oraz włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies i obsługi Javascript.
 5. Osoba korzystająca z Portalu, zwana dalej ,,Użytkownikiem”, zobowiązuje się nie wykonywać jakichkolwiek działań o podłożu bezprawnym, takich jak dostarczanie nielegalnych treści, podawanie fałszywych bądź cudzych danych, lub próba przeciążenia systemu informatycznego Portalu. Tym samym Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Content Writer oraz osób trzecich.

§2 Definicje

Pozostałe sformułowania użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Zamówienie – polecenie wykonania Usługi.
 2. Oferta – zbiór Usług oferowanych przez Content Writer.
 3. Klient – Użytkownik, który złożył Zamówienie.
 4. Umowa – wzajemne zobowiązanie zawarte między Klientem a Content Writer, polegające na realizacji Zamówień przez Content Writer w zamian za wynagrodzenie uiszczane przez Klienta na rzecz Content Writer.
 5. Strony – podmioty uczestniczące w Umowie, tj. Klient oraz Content Writer.

§ 3 Usługi

 1. Content Writer świadczy usługi związane z dostarczeniem profesjonalnych treści.
 2. W Ofercie Content Writer znajdują się następujące rodzaje tekstów:
 • Artykuły blogowe – fachowe treści przeznaczone na stronę blogową Klienta;
 • Artykuły eksperckie – specjalistyczne treści na stronę internetową Klienta;
 • Teksty SEO – teksty pozycjonujące, które mają na celu zwiększenie widoczności strony Klienta;
 • Teksty na stronę WWW – pozostałe treści przeznaczone na stronę internetową Klienta;
 • Treści sprzedażowe – atrakcyjne opisy marketingowe na portale aukcyjne oraz social media;
 • Teksty reklamowe – treści do kampanii reklamowych Klienta;
 • Teksty zapleczowe – treści przeznaczone na stronę zapleczową Klienta;
 • Ghostwriting – teksty pisane bez końcowego podpisu autora;
 • Opisy produktów – treści opisujące asortyment Klienta w jego sklepie internetowym;
 • Opisy kategorii – teksty opisujące grupy produktowe Klienta w jego sklepie internetowym;
 • Wprowadzanie produktów – dodawanie zdjęć i opisów wraz z optymalizacją na stronę internetową Klienta;
 • Korekta opisów – poprawa istniejących treści na stronie internetowej Klienta.

§ 4 Warunki świadczenia Usług

§ 4.1 Zawarcie Umowy

 1. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Użytkownik może złożyć Zamówienie przez formularz elektroniczny znajdujący się na Portalu, dzwoniąc pod numer telefonu +48 535 690 777 lub pisząc pod adres kontakt@contentwriter.pl.
 3. Content Writer potwierdza przyjęcie Zamówienia i przesyła warunki Umowy, w których określa cenę oraz czas realizacji Zamówienia. Tym samym Content Writer przesyła propozycję zawarcia Umowy.
 4. Do zawarcia Umowy dochodzi wskutek oświadczenia woli przez Klienta w formie elektronicznej. W tym celu Klient jednoznacznie akceptuje warunki Umowy przedstawione przez Content Writer w niniejszym regulaminie, a także w korespondencji elektronicznej prowadzonej między Stronami.
 5. Po zawarciu Umowy Content Writer zobowiązuje się wykonać Usługę zgodnie z określonymi warunkami Umowy.
 6. Po wykonaniu Usługi Klient zobowiązuje się uiścić należne opłaty, wynikające z warunków Umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Content Writer.
 7. Klient zaświadcza, że przedstawił prawdziwe dane przy złożeniu Zamówienia.
 8. Szczegółowe warunki wykonania Zamówienia, w tym zakres Usługi, termin wykonania Usługi oraz należne opłaty za Usługę, określają warunki Umowy.
 9. Jeśli z warunków Umowy nie wynika inaczej, Umowa zostaje zawarta na czas realizacji Usługi i ulega wygaśnięciu w momencie, gdy Klient uiścił należne opłaty za wykonaną Usługę.

§ 4.2 Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy

 1. Umowa ulega wygaśnięciu po zrealizowaniu wszystkich zawartych w niej zobowiązań między Stronami.
 2. Z uwagi na indywidualny charakter tekstu autorskiego, zgodnie z art. 38 pkt 3 u.p.k. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
 3. Content Writer może wypowiedzieć Umowę w dowolnym terminie, jeśli zewnętrzne okoliczności wynikające z natury świadczenia Usług spowodują niemożność realizacji Zamówienia. Wypowiedzenie Umowy nie rodzi po stronie Klienta żadnych dodatkowych roszczeń w stosunku do Content Writer.
 4. Content Writer zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, jeśli Klient znacząco naruszył warunki Umowy lub nie podejmuje się współpracy z Content Writer, uniemożliwiając realizację Umowy zgodnie z jej warunkami.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że Content Writer świadczy Usługi pod indywidualne Zamówienie, ponosząc koszty niezbędne do realizacji Zamówienia. W związku z tym Klient zobowiązuje się nie wypowiadać Umowy do czasu jej wygaśnięcia. Jeśli Klient wypowie Umowę, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Content Writer należności w wysokości 75% wartości pieniężnej Zamówienia.

§ 5 Reklamacje

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację wobec Content Writer, szczególnie wtedy, gdy Content Writer nie realizuje właściwie warunków Umowy.
 2. Reklamację należy złożyć elektronicznie, pisząc wiadomość e-mail pod adres kontakt@contentwriter.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy Klienta, uzasadnienie reklamacji, a także żądanie wobec Content Writer związane ze złożoną reklamacją.
 4. W przypadku niepełnych danych Content Writer wskaże Klientowi braki, przesyłając informację na podany adres e-mail.
 5. Content Writer zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od momentu otrzymania poprawnie złożonej reklamacji.
 6. Drogą elektroniczną Content Writer przekaże Klientowi decyzję dotyczącą reklamacji na wskazany adres e-mail. W przypadku jej odrzucenia Content Writer zobowiązuje się wskazać powody tej decyzji.

§ 6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Bartosz Ciesielski, prowadzącym działalność ContentWriter Bartosz Ciesielski pod adresem os. Batorego 41A/117, 60-687 Poznań, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną, pisząc pod adres e-mail: kontakt@contentwriter.pl.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dn. 27.04.2016 r. warunki przetwarzania danych osobowych przez Content Writer zostały przedstawione w polityce prywatności. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Content Writer, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 3. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności, obejmujących obowiązki ustawowe Content Writer.

§ 7 Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Portalu jako całości oraz ich poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w ich ramach należą do Content Writer i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Portalowi obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Struktura, organizacja oraz kod źródłowy Portalu są wartościową tajemnicą handlową Content Writer i jego dostawców. Należy traktować je podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Portalu oraz jego funkcjonalności, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik  zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Portalu za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Poszczególne elementy Portalu mogą podlegać odrębnym regulaminom i licencjom korzystania – w takim wypadku Użytkownik obowiązany jest ich także przestrzegać.
 4. Klient może zamieścić na swojej stronie internetowej znak towarowy Content Writer ze wskazaniem, że korzysta z Usług. W związku z powyższym Content Writer udziela Klientowi nieodpłatnej, niewyłącznej i bezterminowej licencji do korzystania ze znaku towarowego w zakresie jak powyżej.
 5. Klient uprawnia Content Writer do używania znaków towarowych Klienta poprzez umieszczenie ich we wszelkich materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej Content Writer. W związku z powyższym Klient udziela Content Writer nieodpłatnej, niewyłącznej i bezterminowej licencji do korzystania ze znaku towarowego w zakresie jak powyżej.
 6. Licencje udzielone przez Strony nie upoważniają do sprzedaży, najmu, pożyczania, dzierżawy, sublicencjonowania znaku towarowego zarówno w całości, jak i jego poszczególnych elementów.

§ 8 Przerwy techniczne

 1. Content Writer dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Portalu. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania kodu, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Content Writer (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Portalu. Content Writer podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Content Writer podejmuje działania mające na celu rozwój Portalu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 3. Content Writer obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań.

§ 9 Odpowiedzialność

 1. Content Writer nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Content Writer.
 2. Content Writer nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny prawnie przed Klientem za szkody powstałe w wyniku korzystania, nieprawidłowego korzystania lub niemożności korzystania z Portalu niezależnie od tego, w jaki sposób szkody powstały i czego dotyczą, bez względu na to, czy jest to odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa lub inna, nawet jeśli Content Writer wiedział, powinien był wiedzieć lub został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.
 3. Content Writer ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości wartości pieniężnej Umowy. Content Writer ponosi wobec Klienta odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy, będące wynikiem umyślnego działania Content Writer, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 4. Niewykorzystanie treści, będących przedmiotem Zamówienia, nie uprawnia Klienta do otrzymania zwrotu uiszczonej płatności bądź jakichkolwiek innych roszczeń.
 5. Content Writer nie gwarantuje, że Portal jest wolny od błędów albo że Klient będzie w stanie obsługiwać Portal bez problemów i zakłóceń. Ponadto z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i atakowania sieci internetowej, pomimo dołożenia wszelkich starań Content Writer nie gwarantuje, że Portal będzie wolny od podatności na włamania lub ataki.
 6. Content Writer nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
 7. Content Writer udostępnia Portal w formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do użyteczności do konkretnych zastosowań. W żadnym wypadku Content Writer oraz jego dostawcy nie odpowiadają za szkody lub naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez funkcjonowanie Portalu, włączając w to szkody spowodowane przez niemożność użytkowania, przerw w pracy oraz jakiekolwiek powtarzalne, incydentalne lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju, włącznie z utratą zysków lub redukcji kosztów, niezależnie od tego, czy przedstawiciel Content Writer został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody lub roszczeniach osoby trzeciej.
 8. Content Writer nie weryfikuje rzetelności, poprawności i prawdziwości wprowadzanych przez Klienta danych, a także sposobu wykorzystywania treści przez Klienta. Klient publikuje i modyfikuje treści, będące przedmiotem Usług, na własną odpowiedzialność.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Umowa zawarta między Klientem a Content Writer, ustawa Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.), a także inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Jeśli pomiędzy zawartymi warunkami Umowy a zapisami niniejszego Regulaminu wystąpią niezgodności, pierwszeństwo mają warunki Umowy.
 3. Content Writer zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych albo zmiany warunków Umowy lub sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 4. Spory, które wynikną przez postanowienia niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Content Writer.

Kontakt

Content Writer - Profesjonalne treści dla Twojej firmy

elements/icons/32x32/tel Created with Sketch. +48 535 690 777
elements/icons/32x32/mail Created with Sketch. kontakt@contentwriter.pl