Darmowa wycena

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Regulamin

Niniejszy Regulamin na podst. art. 8. ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. określa warunki korzystania z serwisu internetowego contentwriter.pl, zwanego dalej ,,Portalem”.

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Portal funkcjonuje na podstawie zasad poniższego Regulaminu.
 2. Właścicielem Portalu jest Bartosz Ciesielski, reprezentujący firmę ContentWriter Bartosz Ciesielski, os. Batorego 41A/117, 60-687 Poznań, NIP 9721306308, REGON 385411733, zwany jako ,,Content Writer” w dalszej części Regulaminu.
 3. Portal prezentuje usługi pisarskie świadczone drogą elektroniczną przez Content Writer, zwane dalej ,,Usługami”.
 4. Aby móc skorzystać z Usług, wymagany jest dostęp do Internetu, możliwość skorzystania z przeglądarki internetowej, a także skonfigurowana poczta elektroniczna, której adres został zgłoszony do Portalu.
 5. Osoba korzystająca z Portalu, zwana dalej ,,Użytkownikiem”, zobowiązuje się nie wykonywać jakichkolwiek działań o podłożu bezprawnym, takich jak dostarczanie nielegalnych treści, podawanie fałszywych bądź cudzych danych, bądź próba przeciążenia systemu informatycznego Portalu.

§2 Definicje

Pozostałe sformułowania użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 • Zamówienie – polecenie wykonania Usługi.
 • Oferta – zbiór Usług oferowanych przez Content Writer.
 • Klient – Użytkownik, który złożył Zamówienie.
 • Umowa – dokument zawarty między Klientem a Content Writer, określający parametry Zamówienia oraz warunki współpracy.

§ 3 Usługi

Content Writer świadczy usługi związane z dostarczeniem profesjonalnych treści na Zamówienie. W Ofercie znajdują się następujące rodzaje tekstów:

 1. Artykuły blogowe – fachowe treści przeznaczone na stronę blogową Klienta;
 2. Artykuły eksperckie – specjalistyczne treści na stronę internetową Klienta;
 3. Teksty SEO – teksty pozycjonujące, które mają na celu zwiększenie widoczności strony Klienta;
 4. Teksty na stronę WWW – pozostałe treści przeznaczone na stronę internetową Klienta;
 5. Treści sprzedażowe – atrakcyjne opisy marketingowe na portale aukcyjne oraz social media;
 6. Teksty reklamowe – treści do kampanii reklamowych Klienta;
 7. Teksty zapleczowe – treści przeznaczone na stronę zapleczową Klienta;
 8. Ghostwriting – teksty pisane bez końcowego podpisu autora;
 9. Opisy produktów – treści opisujące asortyment Klienta w jego sklepie internetowym;
 10. Opisy kategorii – teksty opisujące grupy produktowe Klienta w jego sklepie internetowym;
 11. Wprowadzanie produktów – dodawanie zdjęć i opisów wraz z optymalizacją na stronę internetową Klienta;
 12. Korekta opisów – poprawa istniejących treści na stronie internetowej Klienta.

§ 4 Warunki świadczenia Usług

§ 4.1 Zawarcie umowy

 1. Użytkownik może złożyć Zamówienie przez formularz elektroniczny znajdujący się na Portalu, dzwoniąc na numer telefonu +48 535 690 777 lub pisząc pod adres kontakt@contentwriter.pl.
 2. Content Writer potwierdza przyjęcie Zamówienia, przygotowuje i przesyła Klientowi Umowę, która podsumowuje parametry Zamówienia oraz określa pozostałe warunki współpracy.
 3. Do zawarcia Umowy dochodzi wówczas, gdy Content Writer i Klient podpiszą umowę odręcznie lub za pośrednictwem podpisu elektronicznego.
 4. Po zawarciu Umowy Content Writer zobowiązuje się wykonać Usługę zgodnie z określonymi warunkami Umowy.
 5. Po wykonaniu Usługi Klient zobowiązuje się uiścić należne opłaty, wynikające z warunków Umowy, na podstawie wystawionej faktury VAT przez Content Writer.
 6. Klient zaświadcza, że przedstawił prawdziwe dane przy złożeniu Zamówienia.
 7. Szczegółowe warunki wykonania Zamówienia, w tym zakres Usługi, termin wykonania Usługi oraz należne opłaty za Usługę, określa Umowa.
 8. Jeśli nie wynika nic innego z ustaleń Klienta z Content Writer, Umowa zostaje zawarta na czas realizacji Usługi i kończy się w momencie, gdy Klient uiścił należne opłaty za wykonaną Usługę.

§ 4.2 Rozwiązanie umowy

 1. Zgodnie z warunkami przedstawionymi na Umowie, ulega ona rozwiązaniu automatycznie zgodnie z § 4.1 pkt. 8.
 2. Content Writer zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, jeśli Klient znacząco naruszył warunki Umowy lub nie podejmuje się współpracy z Content Writer, uniemożliwiając realizację Umowy zgodnie z jej warunkami.
 3. Jeśli Klient rozwiąże umowę niezgodnie z warunkami Umowy, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Content Writer wyznaczonych należności, które pokryją poniesione przez Content Writer koszty związane z realizacją Zamówienia.

§ 5 Reklamacje

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację wobec Content Writer, szczególnie wtedy, gdy Content Writer nie realizuje właściwie warunków Umowy.
 2. Reklamację można złożyć w formie listu poleconego, wysyłając go pod adres korespondencyjny: os. Przyjaźni 2/77, 61-679 Poznań, lub elektronicznie, pisząc pod adres kontakt@contentwriter.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy Klienta, adres e-mail Klienta, uzasadnienie reklamacji, a także żądanie wobec Content Writer związane ze złożoną reklamacją.
 4. W przypadku niepełnych danych Content Writer wskaże Klientowi braki, przesyłając informację na podany adres e-mail.
 5. Content Writer zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od momentu otrzymania poprawnie złożonej reklamacji.
 6. Drogą elektroniczną Content Writer przekaże Klientowi decyzję dotyczącą reklamacji na wskazany adres e-mail. W przypadku jej odrzucenia Content Writer zobowiązuje się wskazać powody tej decyzji.

§ 6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Bartosz Ciesielski, prowadzącym działalność ContentWriter Bartosz Ciesielski pod adresem os. Batorego 41A/117, 60-687 Poznań, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną, pisząc pod adres e-mail: kontakt@contentwriter.pl.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dn. 27.04.2016 r. warunki przetwarzania danych osobowych przez Content Writer zostały przedstawione w polityce prywatności.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Umowa zawarta między Klientem a Content Writer, a także przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Jeśli pomiędzy zawartymi warunkami Umowy a zapisami niniejszego Regulaminu wystąpią niezgodności, pierwszeństwo mają warunki Umowy.
 3. Content Writer zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, dokonując aktualizacji na Portalu. Zaktualizowanie Regulaminu nie wpływa na treść stosunków umownych powstałych przed tą aktualizacją.
 4. Spory, które wynikną przez postanowienia niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia.

Kontakt

Content Writer - Profesjonalne treści dla Twojej firmy

elements/icons/32x32/tel Created with Sketch. +48 535 690 777
elements/icons/32x32/mail Created with Sketch. kontakt@contentwriter.pl