Darmowa wycena

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CONTENT WRITER

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego (dalej jako: „Content Writer”, „Serwis Internetowy” lub
Serwis”).

Content Writer jest systemem w wersji web, który pozwala na zamówienie przygotowania autorskiego tekstu wedle parametrów uzgodnionych z Usługobiorcą.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Content Writer. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Content Writer, regulują w szczególności warunki udostępniania systemu oraz kwestie naszej odpowiedzialności.

1) O NAS

Właścicielem jest przedsiębiorstwo Bartosz Ciesielski Content Writer z siedzibą na os. Batorego 41A/117, 60-687 Poznań, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9721306308, REGON 385411733 (dalej jako: „Usługodawca”).

2) DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. CENNIK – cennik korzystania z Systemu dostępny na stronie Serwisu Internetowego w zakładce
  „Cennik”.
 2. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. KONTO – bezpłatna funkcjonalność Systemu Content Writer oraz jednocześnie Usługa Elektroniczna w Serwisie Internetowym, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem Usługobiorcy zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, który umożliwia korzystanie z Systemu Content Writer. Szczegółowy opis funkcjonalności, możliwości oraz zasad działania i usług dostępnych w ramach Konta wskazany został w Systemie.
 4. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.
  U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Systemu Content Writer.
 6. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://contentwriter.pl oraz jego subdomenami.
 7. SYSTEM, SYSTEM CONTENT WRITER –interaktywny program komputerowy dostępny za pośrednictwem Serwisu Internetowego dostarczający Usługobiorcy szereg funkcjonalności umożliwiających zamówienie tekst autorskiego, na który składa się zespół Usług Elektronicznych.
 8. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 9. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie umów o świadczenie usług, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. niebędąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej, w tym również z Systemu Content Writer.
 10. USŁUGODAWCA – Bartosz Ciesielski Content Writer z siedzibą na os. Batorego 41A/117, 60-687 Poznań, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9721306308, REGON 385411733.

3) OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z CONTENT WRITER

 1. Korzystać z Content Writer na zasadach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorcy korzystający z Serwisu Internetowego mogą uzyskać dostęp do Systemu Content Writer.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Content Writer w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) w przypadku korzystania z Content Writer za pomocą Serwisu Internetowego – przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej lub Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej oraz włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies i obsługi Javascript.
 5. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Content Writer w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Content Writer jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Content Writer jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4) WARUNKI KORZYSTANIA Z CONTENT WRITER ORAZ KONTA

 1. Korzystanie z Systemu Content Writer możliwe jest, w wersji web za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 2. Aby możliwe było korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Systemu Content Writer, wymagane jest wcześniejsze utworzenie Konta przez Usługobiorcę.
 3. Utworzenie Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej
  – w tym momencie zawarta zostaje przez Usługobiorcę z Usługodawcą umowa o korzystanie z Systemu Content Writer. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: nazwa firmy, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 4. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać w późniejszym czasie podania innych danych przez Usługobiorcę – w szczególności adresu siedziby oraz numerów rejestrowych wymaganych dla celów rozliczeniowych – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 6. W ramach Konta Usługobiorca uzyskuje dostęp do płatnych funkcjonalności Systemu Content Writer w zakresie, który odpowiada wybranemu przez Usługobiorcę pakietowi wskazanego w Cenniku. Szczegółowy opis funkcjonalności, możliwości, zasad działania i usług dostępnych w ramach Konta oraz Systemu Content Writer wskazany jest Systemie.
 7. Korzystanie z funkcjonalności Systemu Content Writer jest odpłatne (za wyjątkiem korzystania z Konta)c. Korzystanie z funkcjonalności Systemu Content Writer (za wyjątkiem korzystania z Konta) możliwe jest jedynie po wykupieniu odpowiedniego pakietu na warunkach określonych w Cenniku według jednego z dostępnych pakietów.
 8. W celu skorzystania z zakupionego pakietu Usługobiorca wypełnia pole Brief oraz uzupełnia dane niezbędne do obsługi wytworzenia tekstu.
 9. Usługodawca określi termin realizacji wytworzenia tekstu w ramach pakietu.
 10. W momencie przesłanie do Usługobiorcy wytworzonego tekstu, Usługodawca przenosi bez ograniczeń czasowych, bez wynagrodzenia, na wszystkich znanych polach eksploatacyjnych w momencie zawarcia umowy, majątkowe prawa autorskiego tekstu stanowiącego utwór w rozumieniu odpowiednich przepisów.
 11. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z dostępu do Systemu Content Writer) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 12. Zakup pakietu możliwy jest z poziomu odpowiedniej zakładki dostępnej w ramach Konta Usługobiorcy – w tym celu należy wybrać pakiet i przejść kolejne kroki formularza zamówienia oraz dokonać płatności.
 13. Usługobiorca może posiadać więcej niż jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia korzystania z Konta przez Usługobiorcę w następujących przypadkach:
  a) gdy Usługobiorca narusza niniejszy Regulamin;
  b) gdy Usługobiorca zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy;
  c) gdy działania Usługobiorcy naruszają renomę Usługodawcy lub Systemu Content Writer.
 15. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia korzystania z Konta nie jest możliwe zalogowanie się do Systemu Content Writer i korzystanie z jego funkcjonalności. Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn zawieszenia Konta, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odwiesza Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia.
 16. Usługodawca w przypadku zawieszenia korzystania z Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Konto ze skutkiem natychmiastowym.
 17. Usługodawca, niezależnie od prawa zawieszenia korzystania z Konta, może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Konto także bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia – ze skutkiem na koniec miesiąca.

5) PŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z CONTENT WRITER

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom następujący sposób płatności za możliwość z korzystania z Systemu: płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pomocą serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronach internetowych: https://www.przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi zgodnie z wyborem Usługobiorcy: spółka PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ulicy Kanclerskiej 15, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935.
 2. Cena zakupu pakietu stanowi zapłatę za udzielenie licencji niewyłącznej do korzystania z Systemu.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury proforma. W przypadku płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności zostaje aktywowany niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego lub rozliczeniowego Usługodawcy.
 4. Ceny pakietów uwidocznione na stronach Serwisu Internetowego są cenami netto i podane są w złotych polskich. O łącznej cenie wraz z podatkami Usługobiorca jest informowany już w trakcie składania zamówienia.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy o odpłatne korzystanie z Systemu Content Writer następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego; (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówionego pakietu oraz (3) wystawienie i przesłanie Usługobiorcy faktury VAT w formie elektronicznej. Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Usługodawcy.

6) KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługobiorcami jest poczta elektroniczna (e-mail: projekty@contentwriter.pl) oraz telefon (+48 533 351 020). Kontakt z Usługodawcą możliwy jest również na inne dopuszczalne prawem sposoby.

7) REKLAMACJE DOTYCZĄCE CONTENT WRITER

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz Systemu Content Writer Usługobiorca może złożyć drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: projekty@contentwriter.pl.
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy; oraz(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia

8) DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWNE

 1. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługobiorcą w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych dodatkowych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta na czas trwania weryfikacji.
 3. Zaprzestanie korzystania z Konta nie uprawnia Usługobiorcy do otrzymania zwrotu uiszczonej płatności za niewykorzystany pakiet.
 4. Usługodawca nie gwarantuje, że System Content Writer jest wolny od błędów albo że Usługobiorca będzie w stanie obsługiwać System bez problemów i zakłóceń. Ponadto z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i atakowania sieci internetowej, pomimo dołożenia wszelkich starań Usługodawca nie gwarantuje, że System będzie wolny od podatności na włamania lub ataki.
 5. Usługodawca udostępnia System Content Writer w formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do użyteczności do konkretnych zastosowań. W żadnym wypadku Usługodawca oraz jego dostawcy nie odpowiadają za szkody lub naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez funkcjonowanie Systemu, włączając w to szkody spowodowane przez niemożność użytkowania, przerw w pracy oraz jakiekolwiek powtarzalne, incydentalne lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju, włącznie z utratą zysków lub redukcji kosztów, niezależnie od tego, czy przedstawiciel Usługodawcy został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody lub roszczeniach osoby trzeciej.
 6. Usługodawca nie weryfikuje rzetelności, poprawności i prawdziwości wprowadzanych przez Usługobiorcę treści w ramach Konta oraz sposobu korzystania przez niego z Konta i jego funkcjonalności. Usługobiorca korzysta z Konta, w tym wprowadza do niego treści oraz korzysta z jego funkcjonalności na własną odpowiedzialność.
 7. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
 8. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 9. Usługodawca nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny prawnie przed Usługobiorcą za szkody powstałe w wyniku korzystania, nieprawidłowego korzystania lub niemożności korzystania z Systemu Content Writer niezależnie od tego, w jaki sposób szkody powstały i czego dotyczą, bez względu na to, czy jest to odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa lub inna, nawet jeśli Usługodawca wiedział, powinien był wiedzieć lub został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.
 10. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Konta za okres ostatniego roku. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, będące wynikiem umyślnego działania Usługodawcy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie terminu realizacji wytworzenia tekstu w ramach pakietu, o którym mowa w art. 4 ust.9 Regulaminu o nie więcej niż 3 dni od daty wskazanej na etapie realizacji zakupionego pakietu.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia terminu realizacji, w przypadku gdy Usługobiorca nie przekazał wytycznych w stopniu niezbędnym do obsługi wytworzenia tekstu. W takiej sytuacji Usługodawca wezwie Usługobiorcę do uzupełnienia braków, a termin realizacji zostanie wznowiony w momencie, gdy Usługobiorca uzupełni brakujące wytyczne.

9) PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego oraz Systemu Content Writer jako całości oraz ich poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w ich ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu oraz Systemu Content Writer obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Struktura, organizacja oraz kod źródłowy Serwisu Internetowego oraz Systemu Content Writer są wartościową tajemnicą handlową Usługodawcy i jego dostawców. Należy traktować je podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, lub Systemu Content Writer oraz jego funkcjonalności, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego lub Systemu Content Writer za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa
 3. Poszczególne elementy Serwisu Internetowego oraz Systemu Content Writer mogą podlegać odrębnym regulaminom i licencjom korzystania – w takim wypadku Usługobiorca obowiązany jest ich także przestrzegać
 4. Usługobiorca korzystający z Serwisu Internetowego oraz Systemu Content Writer nie otrzymuje względem nich żadnych praw autorskich. Usługobiorcy udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – niezbywalna i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Systemu Content Writer za pośrednictwem Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób i podmiotów trzecich.
 5. Licencja udzielana jest w momencie opłacenia pakietu i na czas przygotowania tekstu autorskiego. Licencja udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych.
 6. Licencja nie upoważnia Usługobiorcy do sprzedaży, najmu, pożyczania, dzierżawy, sublicencjonowania oraz użyczania Konta oraz dostępnego z jego poziomu Systemu Content Writer – zarówno jako całości, jak i jego poszczególnych elementów. Postanowienie to nie wyłącza uprawnienia Usługobiorcy do upoważnienia innych osób, w tym jego pracowników, do korzystania z Systemu Content Writer, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego korzystania z funkcjonalności Systemu Content Writer w celach zgodnych z przeznaczeniem Systemu Content Writer zamierzonych przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca może wypowiedzieć licencję ze skutkiem natychmiastowym w wypadku, gdy Usługobiorca narusza niniejszy Regulamin lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10) PRZERWY TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz Systemu Content Writer. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Systemu, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Systemu. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Systemu Content Writer oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 3. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu.

11) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Content Writer zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Content Writer jest uprawniony do używania znaków towarowych Usługobiorcy poprzez umieszczenie ich we wszelkich materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej Content Writer wraz ze wskazaniem Content Writer jako podmiotu korzystającego z Systemu. W związku z powyższym Usługobiorca udziela Content Writer nieodpłatnej, niewyłącznej i bezterminowej licencji do korzystania ze znaku towarowego w zakresie jak powyżej.
 3. Usługobiorca może zamieścić na swojej stronie internetowej znak towarowy Content Writer ze wskazaniem, że korzysta z Systemu. W związku z powyższym Content Writer udziela Usługobiorcy nieodpłatnej, niewyłącznej i bezterminowej licencji do korzystania ze znaku towarowego w zakresie jak powyżej.
 4. Pozostałe formy promocji prowadzone przez jedną ze Stron wymagają uprzedniej zgody drugiej Strony.
 5. Każda ze Stron oświadcza, że będzie dbać o dobre imię drugiej Strony.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
 7. Prawo odstąpienia nie przystępuje Usługobiorcy, jeśli Content Writer zrealizował tekst autorski za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany o utracie prawa odstąpienia po spełnieniu świadczenia przez Content Writer.
 8. Z uwagi na indywidualny charakter tekstu autorskiego, zgodnie z art. 38 pkt 3 u.p.k. Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia.
 9. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych albo zmiany warunków lub sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Kontakt

Content Writer - Profesjonalne treści dla Twojej firmy

elements/icons/32x32/tel Created with Sketch. +48 535 690 777
elements/icons/32x32/mail Created with Sketch. kontakt@contentwriter.pl