Darmowa wycena

Regulamin Praktyk

Dziękujemy za zainteresowanie praktykami prowadzonymi przez dział szkoleniowy Content Writer (dalej jako ,,Praktyki”).

Podstawowym przeznaczeniem Praktyk jest zwiększenie kompetencji zawodowych u uczestników (zwanych dalej ,,Praktykantami”) w zakresie copywritingu. W tym celu stosujemy zasady, które stanowią przedmiot niniejszego Regulaminu.

§ 1 O nas

 1. Organizatorem Praktyk jest Content Writer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na al. Karola Marcinkowskiego 13/16; 61-827 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS: 0001088645, NIP: 7792567297, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (dalej jako: „Content Writer”).
 2. Dział szkoleniowy Content Writer jest traktowany jako instytucja szkoleniowa zgodnie z wpisem Rejestru Instytucji Szkoleniowych o numerze ewidencyjnym 2.30/00127/2024.

§ 2 Definicje

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Regulamin – niniejszy regulamin Praktyk.
 • Serwis Internetowy – strona internetowa dostępna pod adresem URL https://contentwriter.pl wraz z jej podstronami.
 • System – program komputerowy Usługodawcy, który umożliwia prawidłowy przebieg praktyk.
 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu internetowego zgodnie z Regulaminem.
 • Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu Internetowego.
 • Praktykant – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie umów o świadczenie usług, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. niebędąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – zapisana na Praktyki.

Praktykant i Content Writer zwani są łącznie „Stronami„.

§ 3 Ogólne zasady funkcjonowania Praktyk

§ 3.1 Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Content Writer umożliwia Użytkownikom zapisanie się na Praktyki poprzez dedykowane podstrony znajdujące się w Serwisie Internetowym.
 2. Aby zostać Praktykantem, Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 999 zł brutto, korzystając z formularza dostępnego na dedykowanych podstronach.
 3. Content Writer udostępnia możliwość płatności elektronicznej i płatności kartą płatniczą za pomocą serwisu Przelewy24.pl (możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej: https://www.przelewy24.pl). Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi zgodnie z wyborem Usługobiorcy: spółka PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ulicy Kanclerskiej 15, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935.
 4. Po dokonaniu zapłaty Użytkownik otrzymuje potwierdzenie płatności na wskazany wcześniej adres poczty elektronicznej i tym samym zostaje Praktykantem, nawiązując umowę o świadczenie Praktyk z Content Writer.
 5. Content Writer przygotuje program nauczania i w ciągu dwóch dni roboczych skontaktuje się z Praktykantem w celu rozpoczęcia Praktyk.

§ 3.2 Realizacja praktyk

 1. Praktykant w ramach rozpoczęcia Praktyk otrzymuje od Content Writer dane dostępowe do Systemu, treści dydaktyczne oraz zestaw zadań do zrealizowania, polegające na napisaniu tekstu zgodnie z przesłanymi wytycznymi.
 2. Aby ukończyć Praktyki i otrzymać certyfikat, Praktykant jest zobowiązany do zrealizowania 90 godzin praktyk.
 3. Content Writer przyjmuje, że napisanie jednego tekstu jest równoznaczne z poświęceniem dnia roboczego (7 godzin 30 minut) na zrealizowanie programu Praktyk, zatem Praktykant musi napisać 12 tekstów zgodnie z wytycznymi Content Writer.
 4. Dokładny czas spędzony na pisaniu nie wpływa na liczbę tekstów podaną w pkt. 3.
 5. Zrealizowanie wszystkich tekstów wyznaczonych przez Content Writer wiąże się z ukończeniem Praktyk.
 6. W przypadku co najmniej czterech artykułów blogowych opiekun szkolenia publikuje treści z podpisem kursanta na dedykowanych stronach internetowych w celu budowy portfolio uczestnika kursu.

§ 3.3 Ukończenie Praktyk i wystawienie certyfikatu

 1. Zrealizowanie wyznaczonych zadań jest tożsame z Ukończeniem Praktyk i wygaśnięciem wszelkich istniejących zobowiązań między Stronami.
 2. Ukończenie Praktyk uprawnia Praktykanta do uzyskania imiennego certyfikatu potwierdzającego kompetencje nabyte w trakcie Praktyk.
 3. Aby wygenerować certyfikat, należy zalogować się do Systemu i kliknąć przycisk „Wygeneruj Certyfikat”. Przycisk jest dostępny jedynie w przypadku ukończenia wszystkich zadań.
 4. Content Writer udziela Praktykantowi nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z certyfikatu w celach wizerunkowych, na przykład w związku z poszukiwaniem pracy lub budową portfolio.
 5. Content Writer analizuje przebieg Praktyk, biorąc pod uwagę w szczególności jakość tworzonych tekstów oraz organizację pracy Praktykanta. Pozytywna ocena skutkuje propozycją nawiązania współpracy.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Content Writer. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego.
 2. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

§ 5 Kontakt z Content Writer

Podstawową formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługobiorcami jest System oraz poczta elektroniczna (e-mail: szkolenia@contentwriter.pl).

§ 6 Reklamacje dotyczące Praktyk

 1. Praktykant może złożyć reklamacje związane z Praktykami drogą poczty elektronicznej (e-mailowo) na adres: szkolenia@contentwriter.pl.
 2. Content Writer zaleca uwzględnienie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Praktykanta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację, co przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Content Writer. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie ingerują w skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 5 dni roboczych.

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Content Writer nie ponosi wobec Praktykanta odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych niezależnych od Content Writer.
 2. Content Writer nie ponosi wobec Praktykanta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Content Writer.
 3. Content Writer ponosi odpowiedzialność wobec Praktykanta, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych przez Praktykanta opłat za okres ostatniego roku. Content Writer ponosi wobec Praktykanta odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, będące wynikiem umyślnego działania Content Writer, z wyłączeniem utraconych korzyści.

§ 8 Prawa autorskie

 1. Praktykant zaświadcza, że samodzielnie tworzy teksty na polecenie Content Writer („Utwory„), a tym samym posiada względem nich osobiste i majątkowe prawa autorskie.
 2. Praktykant przenosi na Content Writer, bez konieczności składania odrębnego zaświadczenia w tym zakresie, autorskie prawa majątkowe do Utworów w zakresie rozporządzania nimi i korzystania z nich przez czas nieokreślony na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do publikowania Utworów na zewnętrznych stronach internetowych w celu zbudowania portfolio Praktykanta. Praktykant zezwala Content Writer na wykonywanie praw zależnych do Utworów, w szczególności do dokonywania ich modyfikacji i poprawy, w celu ulepszenia Utworu i przekazania uwag dla Praktykanta, co stanowi niezbędny element przebiegu Praktyk.
 3. Autorskie prawa majątkowe do Utworów przechodzą na Content Writer w momencie przekazania tekstu przez Praktykanta.

§ 9 Klauzula o poufności

 1. Informacje Poufne” to dotyczące Content Writer wszelkie nieujawnione do wiadomości publicznej informacje handlowe, finansowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, personalne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą.
 2. Praktykant jest zobowiązany nie ujawniać Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom trzecim ani nie wykorzystywać ich do celów innych niż wykonanie zobowiązań wynikających z wszelkich ustaleń zawartych między Stronami, a także jest zobowiązany do przedsięwzięcia wszelkich środków uniemożliwiających ujawnienie Informacji Poufnych.
 3. Wszelkie materiały zawierające Informacje Poufne przekazane przez Content Writer, w tym między innymi materiały edukacyjne („Materiały”), stanowią i pozostaną własnością Nabywcy i nie mogą być kopiowane w całości ani w części bez wyraźnej, pisemnej zgody Nabywcy. Wszelkie kopie Materiałów stanowią własność Nabywcy.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Praktykant ma 12 miesięcy na ukończenie wszystkich zadań, liczone od momentu zapisu na Praktyki.
 2. Program nauczania wymaga od Praktykanta aktywnego udziału polegającego na tworzeniu treści. Wyłącznie od Praktykanta zależy, czy zrealizuje wszystkie wskazane zadania. Z tego względu nieukończenie Praktyk nie uprawnia Praktykanta do otrzymania zwrotu płatności za Praktyki.
 3. Zważając na ściśle indywidualny charakter Praktyk, zgodnie z art. 38 pkt 3 u.p.k. Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie: przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm. ), przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy polskiego prawa.
 5. Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle przebiegu Praktyk w sposób ugodowy. Jeśli jednak spór będzie wymagać jurysdykcji prawnej, Praktykant może wytoczyć sprawę w dowolnym sądzie znajdującym się w Polsce.

Kontakt

Content Writer - Profesjonalne treści dla Twojej firmy

elements/icons/32x32/tel Created with Sketch. +48 535 690 777
elements/icons/32x32/mail Created with Sketch. kontakt@contentwriter.pl